Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thương mại
2 Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thương mại - Huyện
3 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh), cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn Thương mại
4 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh), cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn Thương mại - Huyện
5 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do mất rách, nát, bị cháy, bị tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ Thương mại
6 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do mất rách, nát, bị cháy, bị tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ Thương mại - Huyện
7 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) và giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Thương mại
8 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) và giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Thương mại - Huyện
9 Cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thương mại
10 Cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thương mại - Huyện
11 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thương mại
12 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thương mại - Huyện
13 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (mục đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thương mại
14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (mục đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thương mại - Huyện

Hiển thị 14 kết quả.
của 1