Danh sách thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Nhóm
1 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một phường, xã Tôn giáo
2 Cấp giấy đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành tại các điểm, nhóm thuộc các hệ, phái, tổ chức Tin lành Tôn giáo
3 Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Tôn giáo
4 Thủ tục tiếp nhận thông báo những lễ hội tín ngưỡng không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Tôn giáo
5 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo
6 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo
7 Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một phường nhưng trong phạm vi một quận Tôn giáo
8 Xin tổ chức lễ hội tín ngưỡng tôn giáo Tôn giáo
9 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
10 Đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một quận Tôn giáo
11 Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong quận, huyện Tôn giáo
12 Đăng ký người vào tu Tôn giáo
13 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo Tôn giáo
14 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
15 Đề nghị chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong quận Tôn giáo
16 Đề nghị chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Tôn giáo
17 Đề nghị chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo của tổ chức tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận Tôn giáo
18 Đề nghị chấp thuận việc tổ chức đại hội, hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo

Hiển thị 18 kết quả.
của 1